طراحی یک لوگوی ساده است، درست است؟ دوباره فکر کنید. ایجاد هویت بصری یک نام تجاری بیش از قرار دادن یک نام در یک مربع و در نرظ گرفتن یک اسم برای آن در یک روز می باشد. طراحان لوگو همواره مورد تقاضای بالایی هستند، و یک دلیلش این است که - لوگو اغلب برداشت اول از یک شرکت است، که می تواند بر درک مشتری از برند، تصمیم گیری او درباره خرید و نگرش کلی نسبت به محصول تاثیر گذارد. ما در یک جامعه رنگ آکزی شده با لوگوی برندها زندگی می کنیم. حتی کودکان نوپا که هنوز نمی توانند بند کفش خود را ببندند بسیاری از لوگوهای تجاری را تشخیص می دهند و تنها با نگاه کردن به نشان برند شرکت قادر به استنتاج در مورد آنچه که یک شرکت به فروش می رساند هستند