شماره حساب بانک ملی :
0102554878007

شماره کارت بانک ملی :
6037-9975-6073-0823

شماره شبا بانک ملی :
IR46 0170 0000 0010 2554 8780 07

به نام وحید دهیادگاری